SdKfz 251 & Varianten

 

    dtSdKfz251B1.jpg (2034 Byte) Sdkfz 251/1 Ausf. B, 1:35, Nitto Bausatz umfangreicher Umbau.

    sdkfz251101.jpg (10110 Byte) Sdkfz 251/1 Ausf. D, 1:35, AFV-Modell

    dt251221.jpg (10284 Byte) Sdkfz 251/1 Ausf. D mit Nachtsicht-Infrarot (Falke), 1:35, Tamiyamodell mit Umbausatz.

    dtsdkfz2511002.jpg (10548 Byte) Sdkfz 251/2 Ausf. B, 1:35, Nitto Bausatz umfangreicher Umbau.

    dt25191.jpg (10378 Byte) Sdkfz 251/9 Ausf. D, 1:35, Tamiyamodell

    sdkfz251170.jpg (6182 Byte) Sdkfz 251/17, 1:35, New Connection Umbausatz.

    dt251751.jpg (10190 Byte) Sdkfz 251 mit 75mm KwK/l 70, 1:35, New Connection Umbausatz.