SdKfz 251/1 Ausf. D

mit Nachtsicht-Infrarot (Falke)

 

sdkfz251221.jpg (85578 Byte)

sdkfz251222.jpg (90187 Byte)

sdkfz251223.jpg (85648 Byte)

sdkfz251224.jpg (89370 Byte)